Course Description
เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าและการเลือกใช้ ( Lightning & Surge Protection Device )

เหมาะสำหรับ
นักศึกษาของ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าและการเลือกใช้ ( Lightning & Surge Protection Device )

เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าและการเลือกใช้ ( Lightning & Surge Protection Device )

Free enroll

1 ชั่วโมง
นักศึกษา
คุณสิทธิโชค แสงโคตร์
Can not access this course
Course Structure

การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าและการเลือกใช้ ( Lightning & Surge Protection Device )

เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าและการเลือกใช้ ( Lightning & Surge Protection Device )

Free enroll

1 ชั่วโมง
นักศึกษา
คุณสิทธิโชค แสงโคตร์
Can not access this course