Course Description
เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานขาย

เหมาะสำหรับ
ผู้ที่สนใจทั่วไป ของ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

ขั้นตอนปฏิบัติงานขาย

เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานขาย

Free enroll

54 นาที
พื้นฐานทั่วไป
คุณพงศกร หาญกล้า
คุณเสกสรรค์ อัปมาโน
คุณสมภพ สายสุรินทร์
คุณบุศรินทร์ ชาวขอม
คุณอมรพรรณ เกษวิเศษ
คุณเบญจวรรณ เมฆขุนทด
Can not access this course
Course Structure
  • โครงสร้างฝ่ายขาย
  • ขั้นตอนการทำงานฝ่ายขาย
  • ข้อมูลสำคัญสำหรับการเสนอราคา
Related courses

ขั้นตอนปฏิบัติงานขาย

เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานขาย

Free enroll

54 นาที
พื้นฐานทั่วไป
คุณพงศกร หาญกล้า
คุณเสกสรรค์ อัปมาโน
คุณสมภพ สายสุรินทร์
คุณบุศรินทร์ ชาวขอม
คุณอมรพรรณ เกษวิเศษ
คุณเบญจวรรณ เมฆขุนทด
Can not access this course
Related courses