Course Description
เนื่องจากมีการนำโปรแกรม WOLF Approve เพื่อช่วยลดการใช้กระดาษ


เหมาะสำหรับ
ทุกหน่วยงาน

แบบบันทึกสำหรับการชี้แจงเอกสารระบบคุณภาพ เอกสารเลขที่ 65-09-02

การเบิกเงินทดรองจ่ายผ่านระบบ WOLF ของฝ่ายการเงิน เอกสารเลขที่ 65-09-02

Free enroll

หลักสูตรนี้ไม่บันทึกชั่วโมงการอบรม
OJT เปลี่ยนแปลงเอกสาร
Course Structure
ชี้แจงเอกสารเรื่องการเบิกเงินทดรองจ่ายผ่านระบบ WOLF ของฝ่ายการเงิน เอกสารเลขที่ 65-09-02 1 hr 13 mins
ชี้แจงเอกสารเรื่องการเบิกเงินทดรองจ่ายผ่านระบบ WOLF ของฝ่ายการเงิน เอกสารเลขที่ 65-09-02ฟรี 1 hr 13 mins

แบบบันทึกสำหรับการชี้แจงเอกสารระบบคุณภาพ เอกสารเลขที่ 65-09-02

การเบิกเงินทดรองจ่ายผ่านระบบ WOLF ของฝ่ายการเงิน เอกสารเลขที่ 65-09-02

Free enroll

หลักสูตรนี้ไม่บันทึกชั่วโมงการอบรม
OJT เปลี่ยนแปลงเอกสาร