Course Description
เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  เหมาะสำหรับ
ผู้ที่สนใจทั่วไป ของ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Free enroll

2 ชั่วโมง 52 นาที
ความปลอดภัยในการทำงาน
คุณไพศาล พรมภักดี
Can not access this course
Course Structure

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Free enroll

2 ชั่วโมง 52 นาที
ความปลอดภัยในการทำงาน
คุณไพศาล พรมภักดี
Can not access this course