Course Description
ฝึกการปฏิบัติจริงด้วย Workshop วิธี Critical Path Method (CPM) และ Earned Value Analysis (EVA) การเขียนเส้น S-Curve เนื้อหาของคอร์สจะครอบคลุมตั้งแต่ การเริ่มวางแผน การติดตามควบคุม การรายงานและวิเคราะห์ปัญหาโครงการแบบเชิงลึก ทั้งด้านเวลาและต้นทุนโครงการ และการปิดโครงการ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Project เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติจริง สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและบริหารโครงการด้วย Ms Project ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย โครงการภาครัฐ บริษัทเอกชน มากมาย สอนละเอียด เข้าใจง่าย เน้นการบรรยายเพื่อใช้จริง และไม่เน้นทางวิชาการมากเกินไป

วัตถุประสงค์

ผู้เรียนทั้งประสบการณ์น้อยและมากจะได้ทั้งความรู้ทั้งภาคทฤษฎีที่เข้าใจง่าย รวมทั้งความรู้ภาคปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริง การมีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม Ms Project จะช่วยยกระดับทักษะของคุณเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นและพร้อมที่จะรับผิดชอบโครงการอย่างมั่นใจ 


เหมาะสำหรับ
วิศวกร และ ผู้ที่สนใจทั่วไป ของ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

การวางแผนและบริหารโครงการด้วย Microsoft Project แบบมืออาชีพ

ฝึกการปฏิบัติจริงด้วย Workshop โดยใช้โปรแกรม Microsoft Project

Free enroll

5 ชั่วโมง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
คุณรุ่งชัย ฐานไพศาลกิจ
Can not access this course
Course Structure

การวางแผนและบริหารโครงการด้วย Microsoft Project แบบมืออาชีพ

ฝึกการปฏิบัติจริงด้วย Workshop โดยใช้โปรแกรม Microsoft Project

Free enroll

5 ชั่วโมง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
คุณรุ่งชัย ฐานไพศาลกิจ
Can not access this course