นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ (Cookies Notice)
บริษัท อาซีฟา จํากัด (มหาชน)

บริษัท อาซีฟา จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัทฯ จึงจัดทำประกาศเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ (Cookies Notice) เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ (“ท่าน”) ได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลคุกกี้ของบริษัทฯ

1. คุกกี้คืออะไร

“คุกกี้ (Cookies)” หมายถึง Text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log) การใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) ของท่าน หรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน

2. วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยี
ที่ใกล้เคียง และบริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของบริษัทฯ ผ่านอินเตอร์เน็ต รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของบริษัทฯทางอินเตอร์เน็ต โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

2.1 เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์
ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ

2.2 เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง

2.3 เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ ที่จะทำให้บริษัทฯเข้าใจว่า

ผู้คนมีความสนใจอะไร

2.4 เพื่อให้บริษัทฯได้ส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับท่าน รวมถึงช่วยให้ สามารถสื่อสารบริการและการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามสิ่งที่ท่านสนใจ

ในกรณีท่านไม่ให้ความยินยอมในการใช้คุกกี้หรือปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภท อาจส่งผลกระทบต่อการ
ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และอาจทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่สามารถเข้าถึงการ
ใช้งานในบางส่วนของเว็บไซต์บริษัทฯ

3. ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทใช้

เว็บไซต์ของบริษัทฯ มีการใช้คุกกี้ทั้งของบริษัท (First party cookies) และคุกกี้ที่เป็นของบุคคลอื่น
 (Third party cookies) ซึ่งกำหนดและตั้งค่าโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอก เช่น บริษัทภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการ หรือร่วมธุรกิจ เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติของการทำงานให้กับเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คุกกี้ ที่บริษัทฯใช้ อาจแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บและระยะเวลา ดังนี้

3.1 Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ของบริษัทฯ เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์

3.2 Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนด (1 เดือน) หรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ จดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

4.วิธีปิดคุกกี้

ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก

• การตั้งค่าคุกกี้ใน Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666

• การตั้งค่าคุกกี้ใน Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

• การตั้งค่าคุกกี้ใน Safari and iOS

https://support.apple.com/en-us/HT201265

• การตั้งค่าคุกกี้ใน Microsoft EDGE

https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

• การตั้งค่าคุกกี้ใน Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#ie=ie-10

อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากท่านปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น

5.การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

นโยบายฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของบริษัทฯและการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ เท่านั้น
หากท่านได้กดลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้ผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัทฯ) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบาย
ที่ปรากฎในเว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากของบริษัทฯ

6.การเปลี่ยนแปลงประกาศ

บริษัทฯจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการอัพเดตข้อมูลลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเร็วที่สุด ปัจจุบันนโยบายถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อ 23 มีนาคม 2565

7.ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท : บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 5 หมู่ 1 ถ. พระราม 2 ตำบล คอกกระบือ

อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : 02 686 7777

อีเมล : dpoasefa@asefa.co.th

Loading...